Patrick GAUBERT : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrike)

Vice ordförande 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Underutskott för mänskliga rättigheter

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Israel
 • 24-10-2005 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Det tillfälliga utskottet för CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Israel

Suppleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 02-05-2005 / 14-01-2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 03-10-2005 / 23-10-2005 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för utrikesfrågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för interkulturell dialog (2008)  
- AFET_AD(2006)370194 -  
-
AFET 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om Colombia och GSP plus-handelsförmånen  
- P6_DCL(2008)0090 - Bortfaller  
Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER  
Ingiven : 20-10-2008
Frist : 05-02-2009
Antal undertecknare : 138 - 09-02-2009
Skriftlig förklaring om respekt för de mänskliga rättigheterna i Kina  
- P6_DCL(2008)0028 - Bortfaller  
Patrick GAUBERT  
Ingiven : 09-04-2008
Frist : 15-07-2008
Antal undertecknare : 46 - 10-07-2008
Skriftlig förklaring om att det är sex år sedan Ingrid Bétancourt kidnappades av FARC gerillan  
- P6_DCL(2008)0020 - Bortfaller  
Patrick GAUBERT , Baroness Sarah LUDFORD , Marielle de SARNEZ , Harlem DÉSIR , Marie-Arlette CARLOTTI  
Ingiven : 10-03-2008
Frist : 19-06-2008
Antal undertecknare : 188 - 19-06-2008

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.