Claire GIBAULT : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 27-03-2008 : Union pour la démocratie française (Frankrike)
 • 28-03-2008 / 15-07-2008 : Alliance Citoyenne pour la Démocratie en Europe (Frankrike)
 • 16-07-2008 / 13-07-2009 : Avenir Démocrate (Frankrike)

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Bulgarien
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Vitryssland

Suppleant 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Japan
 • 16-02-2005 / 03-03-2005 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Japan

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över en aktiv dialog med medborgarna om EU  
- FEMM_AD(2009)415021 -  
-
FEMM 
YTTRANDE över parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget  
- FEMM_AD(2008)404701 -  
-
FEMM 
YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (enligt artikel 128 i EG-fördraget)  
- FEMM_AD(2008)402557 -  
-
FEMM 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om behovet av samordnade insatser i EU för bekämpande av den olagliga handeln med kulturföremål och för återlämnande av kulturföremål till medlemsstater från vilka de olagligen förts bort  
- P6_DCL(2008)0107 - Bortfaller  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Ingiven : 15-12-2008
Frist : 02-04-2009
Antal undertecknare : 134 - 02-04-2009
Skriftlig förklaring om icke-europeiska artisters och kulturarbetares svårigheter att få inresetillstånd till EU  
- P6_DCL(2007)0048 - Bortfaller  
Jean-Luc BENNAHMIAS , Claire GIBAULT , Catherine TRAUTMANN , Helga TRÜPEL , Henri WEBER  
Ingiven : 09-05-2007
Frist : 14-09-2007
Antal undertecknare : 69 - 14-09-2007
Skriftlig förklaring om internationell adoption i Rumänien  
- P6_DCL(2006)0023 - Antagen  
Claire GIBAULT , Jean-Marie CAVADA , Antoine DUQUESNE , Charles TANNOCK , Enrique BARÓN CRESPO  
Ingiven : 03-04-2006
Frist : 06-07-2006
Datum för antagande : 05-09-2006
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2006)0336
Antal undertecknare : 408 - 06-07-2006

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.