Ingeborg GRÄSSLE : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Ordförande 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetkontrollutskottet
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetkontrollutskottet

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Budgetkontrollutskottet
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetutskottet
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottsordförandekonferensen
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Budgetkontrollutskottet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetutskottet
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottsordförandekonferensen

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 19-01-2017 / 10-09-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över situationen i Ungern (i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 17 maj 2017)  
- CONT_AD(2018)615392 -  
-
CONT 
STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser  
- CONT_AD(2017)613615 -  
-
CONT 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)  
- CONT_AD(2017)536024 -  
-
CONT 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper  
- BUDG_AD(2016)576859 -  
-
BUDG 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om bekämpning av organiserad brottslighet  
- P8_DCL(2015)0044 - Bortfaller  
Laura FERRARA , Marco VALLI , Petri SARVAMAA , Bart STAES , Barbara SPINELLI , Ingeborg GRÄSSLE , Michael THEURER , Dennis de JONG , Monika HOHLMEIER , Benedek JÁVOR , Sergio Gaetano COFFERATI , Ignazio CORRAO , Fabio Massimo CASTALDO  
Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 172 - 08-12-2015

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part