Alexander Nuno PICKART ALVARO : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Tyskland)

Vice talman 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europaparlamentet

Vice ordförande 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetutskottet

Ledamot 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Iran
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europaparlamentets presidium

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 16-09-2009 / 07-02-2012 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetutskottet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner  
- BUDG_AD(2013)514622 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)  
- LIBE_AD(2011)469719 -  
-
LIBE 
YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)  
- BUDG_AD(2010)439250 -  
-
BUDG 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder  
- BUDG_AD(2013)522865 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020  
- BUDG_AD(2012)496587 -  
-
BUDG 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om att införa Europeiska dagen mot mobbning och våld i skolan  
- P7_DCL(2012)0028 - Godkänd av en majoritet  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Ingiven : 10-09-2012
Frist : 17-01-2013
Datum för antagande : 17-01-2013
Förteckning över undertecknare : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Antal undertecknare : 385 - 17-01-2013
Skriftlig förklaring till stöd för minnet och erkännandet av Václav Havel, tidigare president i Tjeckoslovakien och Tjeckien och försvarare av de mänskliga rättigheterna  
- P7_DCL(2012)0018 - Bortfaller  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Ingiven : 17-04-2012
Frist : 17-07-2012
Antal undertecknare : 141 - 05-07-2012
Skriftlig förklaring om terrorism och extremism i Pakistan  
- P7_DCL(2011)0016 - Bortfaller  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Ingiven : 04-04-2011
Frist : 07-07-2011
Antal undertecknare : 68 - 07-07-2011

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen