Alfonso ANDRIA : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 14-01-2008 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot
 • 15-01-2008 / 28-04-2008 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 17-02-2005 : Uniti nell'Ulivo (Italien)
 • 18-02-2005 / 06-02-2008 : La Margherita (Italien)
 • 07-02-2008 / 28-04-2008 : Partito Democratico (Italien)

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för regional utveckling
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för regional utveckling
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Utskottet för regional utveckling
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Fiskeriutskottet
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 15-03-2007 / 28-04-2008 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen (medräknat Libyen)

Suppleant 

 • 30-07-2004 / 02-09-2004 : Utskottet för transport och turism
 • 03-09-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 15-09-2004 / 19-06-2007 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz, Island och Norge samt till det Europeiska ekonomiska områdets (EEA) gemensamma parlamentarikerkommitté
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 20-06-2007 / 28-04-2008 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydösteuropa

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.