Adam GIEREK : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Unia Pracy (Polen)

Ledamot 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Suppleant 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG  
- ITRE_AD(2015)541321 -  
-
ITRE 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter  
- ITRE_AD(2016)582215 -  
-
ITRE 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP24) (B8-0477/2018) PL  
 

Preferowana przez niektórych opcja nierealnego „ambitnego ograniczania” funkcjonowania gospodarek niektórych krajów członkowskich poprzez lansowanie polityki całkowitej dekarbonizacji, jest niezgodna z ustaleniami paryskimi COP21. Ustalono tam bowiem, że w okresie najbliższych 30 lat celem winno nastąpić zrównanie emisji CO2 z absorpcją tego skądinąd „gazu życia”.
Należy zatem skoncentrować się na:
– ograniczaniu emisji poprzez realny wzrost efektywności energetycznej w całym łańcuchu przepływu energii, co sugerowałem jako autor projektu sprawozdania dot. przekształcenia dyrektywy na ten temat, a nie jak o tym później błędnie zdecydowano, tj. poprzez (chce tego KE) narzucanie ograniczeń konsumpcji energii na rynku konsumenta;
– absorpcji androgenicznego CO2 wg projektu rządu RP;
– pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych i nuklearnych.
Każde narzucanie wielkości limitów emisji winno być związane z emisją na jednostkę energii. W przeciwnym razie promowane będą gospodarczo jedne (silniejsze) państwa członkowskie, zaś poszkodowane inne (słabsze). Jestem przeciwny nierealnej antywęglowej polityce całkowitej dekarbonizacji (zerowa emisja). Brak w rezolucji propozycji stopniowego dochodzenia, bez odrzucania paliw kopalnych, do możliwie szybkiego zbalansowania emisji. Wstrzymałem się więc od poparcia tego projektu.

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss) PL  
 

Głosowałem przeciwko projektowi z uwagi na wciąż kontrowersyjne zapisy w szczególności art. 13. Idealnym rozwiązaniem byłoby znalezienie „złotego środka”, jednak ani stanowisko sprawozdawcy, ani podejście różnych komisji i grup politycznych w złożonych w ogromnej liczbie poprawek plenarnych (ponad 250) takiego środka nie zapewnia. Jeśli skłonny byłbym zgodzić się z poprawionymi zapisami art. 11, to wciąż zastrzeżenia budzi art. 13 projektu dyrektywy, który wprowadza obowiązek filtrowania internetu celem ochrony praw autorskich oraz odpowiedzialność prawną dostawców usług internetowych za treści zamieszczane przez ich użytkowników.
Zgadzam się z tezą, że twórcom, artystom i dziennikarzom należy się odpowiednie wynagrodzenie. Jednak przepisy w obecnej formie mogą wywołać nieprzewidywalne konsekwencje i szkody: z jednej strony dla praw obywateli (swobody wypowiedzi i ekspresji artystycznej), a z drugiej dla innowacyjnych przedsięwzięć funkcjonujących w sieci oraz całego rynku cyfrowego. Dostawcy usług w internecie będą bowiem zobligowani do wprowadzenia specjalnych filtrów w celu uniknięcia grożących im konsekwencji za ewentualne naruszenie praw autorskich. A te nie tylko są zawodne i kosztowne, ale w nieunikniony sposób będą prowadzić do daleko idącej cenzury przekazywanych przez obywateli treści.
Konstruktywnym kompromisem wobec tych zapisów było stanowisko przyjęte przez komisję IMCO, które w lepszy sposób zachowywało równowagę pomiędzy interesami obywateli i przedsiębiorców a branżą medialną, jednak zostało odrzucone.

Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem pakietu w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ stanowi on odpowiedź na kwestie ograniczonej dostępności zasobów naturalnych przy jednoczesnym uwzględnieniu ich kluczowej roli w generowaniu dobrobytu. Model takiej gospodarki opiera się na idei utrzymania w obiegu jak najwyższej jakości produktów i materiałów możliwie jak najdłużej oraz minimalizuje wykorzystanie zasobów i generowanie odpadów w całym cyklu życia tych produktów i materiałów. Wyniki osiągniętego porozumienia w tzw. trylogu są zadowalające, aczkolwiek nie w pełni uwzględniają obecną sytuację w poszczególnych państwach członkowskich, tak aby dla każdego z nich zmiany dyrektywy były bodźcem do dalszego rozwoju i ulepszania gospodarki odpadami, a także do rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym. Ustanowione cele powinny być osiągalne pod względem technicznym i technologicznym w sposób zrównoważony.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om att integrera skolidrotten för att utveckla idrottstalanger hos lovande elever med och utan funktionsnedsättning på ett hållbart sätt  
- P8_DCL(2016)0080 - Bortfaller  
Hannu TAKKULA , Ivan JAKOVČIĆ , Adam GIEREK , Marc TARABELLA , Theodoros ZAGORAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Santiago FISAS AYXELÀ , Morten LØKKEGAARD , Merja KYLLÖNEN , Jozo RADOŠ , Virginie ROZIÈRE , Tiziana BEGHIN  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 71 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om en enad kamp mot terrorism  
- P8_DCL(2016)0028 - Bortfaller  
József NAGY , Monika BEŇOVÁ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomasz Piotr PORĘBA , Adam GIEREK , Ivan ŠTEFANEC , Alessandra MUSSOLINI , Salvatore Domenico POGLIESE , Elisabetta GARDINI , Edward CZESAK  
Ingiven : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal undertecknare : 71 - 12-07-2016
Skriftlig förklaring om ett effektivare och mer samordnat genomförande av EU:s makroregionala strategier  
- P8_DCL(2015)0016 - Bortfaller  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Ingiven : 27-04-2015
Frist : 27-07-2015
Antal undertecknare : 79 - 28-07-2015

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen