Adamos ADAMOU : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou - Aristera - Nees Dynameis (Cypern)

Ordförande 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
 • 22-09-2004 / 14-03-2007 : Delegationsordförandekonferensen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för EU-Medelhavsområdet

Suppleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tillfälligt utskott för klimatförändringar

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över Hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU-lagstiftningen  
- ENVI_AD(2007)396668 -  
-
ENVI 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om tuberkulos  
- P6_DCL(2009)0038 - Bortfaller  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Ingiven : 23-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 195 - 08-05-2009
Skriftlig förklaring om ett förslag till öppen märkning som säkrar korrekt information om livsmedels ursprung, kvalitet och spårbarhet  
- P6_DCL(2009)0008 - Bortfaller  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Ingiven : 02-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 301 - 08-05-2009
Skriftlig förklaring om fibromyalgi  
- P6_DCL(2008)0069 - Antagen  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Ingiven : 01-09-2008
Frist : 18-12-2008
Datum för antagande : 13-01-2009
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2009)0014
Antal undertecknare : 418 - 18-12-2008

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.