Ioannis GKLAVAKIS : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Grekland)

Vice ordförande 

 • 22-09-2004 / 14-03-2007 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Fiskeriutskottet
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fiskeriutskottet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fiskeriutskottet
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydösteuropa

Suppleant 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010  
- PECH_AD(2007)378750 -  
-
PECH 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Direktiv om en marin strategi)  
- PECH_AD(2006)368015 -  
-
PECH 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om genmodifierat livsmedel, utsäde och foder  
- P6_DCL(2006)0014 - Bortfaller  
Janusz WOJCIECHOWSKI , Caroline LUCAS , Ioannis GKLAVAKIS , Thijs BERMAN  
Ingiven : 13-03-2006
Frist : 15-06-2006
Antal undertecknare : 204 - 15-06-2006

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.