Umberto GUIDONI : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partito dei Comunisti Italiani (Italien)

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budgetkontrollutskottet
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budgetkontrollutskottet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budgetkontrollutskottet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Japan
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Japan
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tillfälligt utskott för klimatförändringar

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation  
- CONT_AD(2008)402727 -  
-
CONT 
YTTRANDE Mot en gemensam europeisk utrikespolitik för energi  
- ENVI_AD(2007)388334 -  
-
ENVI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska tekniska institutet  
- CONT_AD(2007)386650 -  
-
CONT 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om inrättandet av en internationell byrå för förnybar energi  
- P6_DCL(2008)0082 - Bortfaller  
Mechtild ROTHE , Anders WIJKMAN , Fiona HALL , Claude TURMES , Umberto GUIDONI  
Ingiven : 08-10-2008
Frist : 22-01-2009
Antal undertecknare : 106 - 23-01-2009
Skriftlig förklaring om upprättande av en grön vätebaserad ekonomi och en tredje industriell revolution i Europa genom partnerskap och åtaganden från regioner och kommuner, små och medelstora företag och enskilda organisationer  
- P6_DCL(2007)0016 - Antagen  
Zita GURMAI , Anders WIJKMAN , Vittorio PRODI , Umberto GUIDONI , Claude TURMES  
Ingiven : 12-02-2007
Frist : 14-05-2007
Datum för antagande : 22-05-2007
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2007)0197
Antal undertecknare : 420 - 14-05-2007

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.