Pedro GUERREIRO : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 13-01-2005 / 13-07-2009 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot

Nationella partier 

 • 13-01-2005 / 13-07-2009 : Partido Comunista Português (Portugal)

Vice ordförande 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fiskeriutskottet

Ledamot 

 • 08-03-2005 / 08-06-2005 : Tillfälligt utskott för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013
 • 08-03-2005 / 14-01-2007 : Utskottet för regional utveckling
 • 08-03-2005 / 14-01-2007 : Fiskeriutskottet
 • 08-03-2005 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för regional utveckling
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fiskeriutskottet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för regional utveckling

Suppleant 

 • 18-01-2005 / 14-01-2007 : Utskottet för transport och turism
 • 18-01-2005 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för transport och turism
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för transport och turism

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över en strategi för de yttersta randområdena: uppnådda resultat och framtidsutsikter  
- PECH_AD(2008)400669 -  
-
PECH 
YTTRANDE över en integrerad havspolitik för Europeiska unionen  
- PECH_AD(2008)400644 -  
-
PECH 
YTTRANDE över fjärde rapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen  
- PECH_AD(2007)393949 -  
-
PECH 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om bränslepriserna  
- P6_DCL(2008)0054 - Bortfaller  
Ilda FIGUEIREDO , Pedro GUERREIRO  
Ingiven : 16-06-2008
Frist : 23-10-2008
Antal undertecknare : 24 - 23-10-2008

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.