Jean-Pierre AUDY : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
 • 10-02-2010 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrike)

Vice ordförande 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetkontrollutskottet
 • 13-09-2010 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna
 • 25-01-2013 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Budgetkontrollutskottet
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 16-09-2009 / 16-05-2010 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
 • 17-05-2010 / 12-09-2010 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna
 • 17-05-2010 / 24-01-2013 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontrollutskottet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över det europeiska försvarets industriella och tekniska bas  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget  
- ITRE_AD(2011)460955 -  
-
ITRE 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen