Nedzhmi ALI : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movement for Rights and Freedoms (Bulgarien)

Vice ordförande 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetutskottet
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetkontrollutskottet
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetutskottet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetkontrollutskottet

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning  
- BUDG_AD(2018)626966 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013.  
- BUDG_AD(2018)625573 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av ett instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning  
- CONT_AD(2018)627870 -  
-
CONT 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna  
- CONT_AD(2019)625391 -  
-
CONT 
YTTRANDE över genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen  
- CONT_AD(2019)628699 -  
-
CONT 
YTTRANDE över genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna  
- BUDG_AD(2018)628606 -  
-
BUDG 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om personer med Downs syndrom  
- P8_DCL(2016)0118 - Bortfaller  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Ingiven : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal undertecknare : 69 - 22-02-2017
Skriftlig förklaring om att göra EU till ett delfinariefritt område  
- P8_DCL(2016)0104 - Bortfaller  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Ingiven : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal undertecknare : 46 - 04-01-2017
Skriftlig förklaring om ökad energieffektivitet i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden  
- P8_DCL(2016)0103 - Bortfaller  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 101 - 13-12-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen