Emmanouil ANGELAKAS : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Grekland)

Ledamot 

  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för regional utveckling
  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Suppleant 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över en aktiv dialog med medborgarna om EU  
- REGI_AD(2009)416667 -  
-
REGI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter  
- IMCO_AD(2008)415148 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 1775/2005/EG om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten  
- IMCO_AD(2008)400706 -  
-
IMCO 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om utnämnande av år 2011 till europeiska året för volontärarbete  
- P6_DCL(2008)0030 - Antagen  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Ingiven : 09-04-2008
Frist : 15-07-2008
Datum för antagande : 02-09-2008
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2008)0389
Antal undertecknare : 454 - 10-07-2008

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.