Per-Arne ARVIDSSON : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Moderata samlingspartiet (Sverige)

Ledamot 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Tjeckien
 • 17-01-2002 / 23-10-2002 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Tjeckiska republiken
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik

Suppleant 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 23-10-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkande om förslag till Europarlamentets och rådets direktiv om ändring för tjugoandra gången av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar), i fråga om aftaler, och om ändring av rådets direktiv 88/378/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet - utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor  
- A5-0149/2000 -  
-
ENVI 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128