Catherine GUY-QUINT : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Frankrike)

Ordförande 

 • 20-09-2004 / 31-12-2006 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Bulgarien

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budgetutskottet
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Bulgarien
 • 22-09-2004 / 31-12-2006 : Delegationsordförandekonferensen
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tillfälligt utskott för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budgetutskottet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budgetutskottet
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Suppleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tillfälligt utskott för klimatförändringar

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över en allmän översyn av Europaparlamentets arbetsordning  
- BUDG_AD(2009)418140 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå  
- BUDG_AD(2007)394106 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2006  
- ECON_AD(2005)362585 -  
-
ECON 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om ursprungsmärkning av europeiska knivprodukter  
- P6_DCL(2007)0072 - Bortfaller  
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Catherine GUY-QUINT , Linda McAVAN , Richard CORBETT , Erika MANN  
Ingiven : 03-09-2007
Frist : 03-12-2007
Antal undertecknare : 169 - 04-12-2007

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.