Pilar AYUSO : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Spanien)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 18-01-2017 / 04-04-2017 : Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 11-07-2016 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
 • 21-01-2016 / 17-01-2017 : Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan  
- ENVI_AD(2018)623685 -  
-
ENVI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen  
- ITRE_AD(2017)592164 -  
-
ITRE 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om inrättande av en europeisk fruktdag  
- P8_DCL(2016)0130 - Bortfaller  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 132 - 13-03-2017
Skriftlig förklaring om matsvinn  
- P8_DCL(2015)0001 - Bortfaller  
Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Ingiven : 12-01-2015
Frist : 12-04-2015
Antal undertecknare : 179 - 17-04-2015

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen