Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Spanien)

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 15-04-2013 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 27-03-2013 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006  
- ENVI_AD(2012)487713 -  
-
ENVI 
YTTRANDE över översynen av det sjätte miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde miljöhandlingsprogrammet  
- ITRE_AD(2012)476125 -  
-
ITRE 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över uppföljning av delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter  
- ENVI_AD(2013)507927 -  
-
ENVI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)  
- ENVI_AD(2012)487915 -  
-
ENVI 
YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020-ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)  
- ENVI_AD(2012)487909 -  
-
ENVI 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen