• Danielle   AUROI  

Danielle AUROI : Betänkanden i egenskap av föredragande - 5:e valperioden 

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel - utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling  
- A5-0392/2003 -  
-
AGRI 
Betänkande rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem till producenter av vissa jordbruksgrödor - utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling  
- A5-0117/2001 -  
-
AGRI