Elisabetta GARDINI : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 16-04-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : Gruppen Europeiska konservativa och reformister - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italien)

Vice ordförande 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Särskilda utskottet för terrorismfrågor

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för framställningar
 • 14-07-2014 / 16-04-2019 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Fiskeriutskottet
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Utskottet för framställningar
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg  
- A8-0276/2015 -  
-
ENVI 

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009  
- ENVI_AD(2017)597640 -  
-
ENVI 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski) EN  
 

I voted in favour of this legislative resolution on a proposal to amend the current regulations that govern a series of rules on direct payments and support for rural development in respect of the years 2019 and 2020. This initiative is important with regard to ensuring policy continuity in the final years of the programming period and to ensuring a smooth transition to the next programming period for European farmers and rural areas. A key part of this proposal is the insertion of added flexibility into the funding, allowing for the possibility to transfer funds between direct payments and rural development.

Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) EN  
 

I voted in favour of this resolution on the 2017 report on the fight against fraud and the protection of the financial interests of the Union. Sound financial management and a comprehensive fight against corruption and fraud is fundamental for the legitimacy of the European project; citizens must be able to trust the fact that the institutions are working for their benefit and to show that Europe creates an added value, not just another level of bureaucracy.
It is good that progress in this field has been made and that the total number of irregularities has fallen in recent years, however it is important to underline the need for constant work to improve our practices. As such, one key step also highlighted by the report is to press for closer cooperation between Member States and to improve the exchange of information and data.
The new European Public Prosecutor’s Office will be a helpful addition in this regard and the office can serve to further enhance cooperation. This is especially true when it comes to VAT fraud, which by the Commission is estimated to cost the Union around 50 billion per year. This is unacceptable and further action is much needed to close the existing loopholes in this regard.

Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) EN  
 

. ‒ I voted to support this report on the implementation and functioning of the .eu top-level domain. This important domain was set up in 2002 and is nowadays in wide use by institutions and businesses all over Europe. Since then, however, the legal framework used for the domain has revealed itself to be outdated and in need of amending. The proposal voted on by the Parliament will set to correct this and ensure that the legal framework of the domain is more future proof.
The .eu top-level domain should be a clear label for the Union an serve to support the further development of the digital single market. This will require a flexible and sustainable regulatory environment — one that protects the integrity of the domain name, while ensuring a simple administrative framework for European SMEs and businesses.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om äldres rättigheter och om åldrande  
- P8_DCL(2016)0109 - Bortfaller  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 66 - 25-01-2017
Skriftlig förklaring om GMO-fria regioner i Europa  
- P8_DCL(2016)0072 - Bortfaller  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 80 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om kronisk, icke cancerrelaterad smärta hos människor över 65  
- P8_DCL(2016)0065 - Bortfaller  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 136 - 13-12-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen