Elena Oana ANTONESCU : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumänien)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 02-09-2009 / 13-01-2010 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya psykoaktiva ämnen  
- ENVI_AD(2014)524592 -  
-
ENVI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG  
- ENVI_AD(2012)480682 -  
-
ENVI 
YTTRANDE över den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020 – Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell balans  
- ENVI_AD(2011)458861 -  
-
ENVI 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om erkännandet av bördan av allergisjukdomar  
- P7_DCL(2013)0022 - Bortfaller  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Ingiven : 21-10-2013
Frist : 21-01-2014
Antal undertecknare : 179 - 21-01-2014
Skriftlig förklaring om den europeiska arbetskraften inom vården  
- P7_DCL(2010)0040 - Bortfaller  
Elena Oana ANTONESCU , Jean LAMBERT , Antonyia PARVANOVA , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Ingiven : 17-05-2010
Frist : 17-09-2010
Antal undertecknare : 182 - 09-09-2010
Skriftlig förklaring om inrättande av ett Erasmusprogram för unga jordbrukare  
- P7_DCL(2010)0025 - Bortfaller  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Ingiven : 19-04-2010
Frist : 09-09-2010
Antal undertecknare : 135 - 09-09-2010

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part