Catherine GRÈZE : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Frankrike)

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utveckling
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utveckling

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för regional utveckling
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för regional utveckling

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning, vilket är fogat till konventionen om biologisk mångfald  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt  
- DEVE_AD(2012)498153 -  
-
DEVE 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten  
- DEVE_AD(2013)519580 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över kvinnor med funktionsnedsättning  
- DEVE_AD(2013)513125 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter  
- DEVE_AD(2013)510581 -  
-
DEVE 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om utbildning i utvecklingsfrågor och ett aktivt globalt medborgarskap  
- P7_DCL(2012)0007 - Antagen  
Filip KACZMAREK , Maria BADIA i CUTCHET , Michael GAHLER , Catherine GRÈZE , Fiona HALL  
Ingiven : 12-03-2012
Frist : 05-07-2012
Datum för antagande : 05-07-2012
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2012)0302
Antal undertecknare : 398 - 05-07-2012
Skriftlig förklaring om skyddet av minderåriga Kosovoromer  
- P7_DCL(2010)0069 - Bortfaller  
Catherine GRÈZE , Jean-Luc BENNAHMIAS , Cornelia ERNST , Kinga GÖNCZ , Barbara LOCHBIHLER  
Ingiven : 20-09-2010
Frist : 20-12-2010
Antal undertecknare : 125 - 20-12-2010

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen