Damien ABAD : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Nouveau Centre (Frankrike)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetutskottet
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Budgetutskottet
 • 12-03-2012 / 16-06-2012 : Utskottet för internationell handel

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett stabilitetsinstrument  
- INTA_AD(2012)487793 -  
-
INTA 
YTTRANDE över systemet med Europaskolor 2009  
- BUDG_AD(2011)462842 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över framtiden för sociala tjänster av allmänt intresse  
- IMCO_AD(2011)440016 -  
-
IMCO 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över en industripolitik för en globaliserad tid  
- IMCO_AD(2011)452595 -  
-
IMCO 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen