Sophie AUCONIE : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 26-05-2013 : Nouveau Centre (Frankrike)
 • 27-05-2013 / 30-06-2014 : Union des Démocrates et Indépendants (Frankrike)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 05-04-2011 : Utskottet för regional utveckling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 • 06-04-2011 / 18-01-2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006  
- ENVI_AD(2012)487721 -  
-
ENVI 
YTTRANDE över idrottens europeiska dimension  
- ENVI_AD(2011)467280 -  
-
ENVI 
YTTRANDE över hasardspel online på den inre marknaden  
- ECON_AD(2011)467146 -  
-
ECON 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare  
- ECON_AD(2012)483705 -  
-
ECON 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen