Marielle BOULLIER GALLO : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 03-02-2013 : La Gauche moderne (Frankrike)
 • 04-02-2013 / 30-06-2014 : Union des Démocrates et Indépendants (Frankrike)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 10-05-2011 / 18-01-2012 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012  
- JURI_AD(2014)524714 -  
-
JURI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden  
- IMCO_AD(2013)508181 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)  
- JURI_AD(2013)494710 -  
-
JURI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över tillämpningen av direktivet om audiovisuella medietjänster  
- IMCO_AD(2013)500516 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken  
- IMCO_AD(2011)467170 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över ett samlat grepp på skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen  
- JURI_AD(2011)462780 -  
-
JURI 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen