John Stuart AGNEW : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Grupplösa
  • 20-10-2014 / 15-01-2019 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
  • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Gruppen Nationernas och friheternas Europa - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Suppleant 

  • 14-12-2018 / 15-01-2019 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen