Estelle GRELIER : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Parti socialiste (Frankrike)

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetutskottet
  • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Budgetutskottet

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Fiskeriutskottet
  • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
  • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
  • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Fiskeriutskottet

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation  
- BUDG_AD(2012)486165 -  
-
BUDG 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020  
- PECH_AD(2012)487813 -  
-
PECH 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen