Marta ANDREASEN : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 22-05-2011 : Gruppen Frihet och demokrati i Europa - Ledamot
 • 23-05-2011 / 26-02-2013 : Gruppen Frihet och demokrati i Europa - Vice ordförande/Ledamot av presidiet
 • 27-02-2013 / 30-06-2014 : Gruppen Europeiska konservativa och reformister - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 25-02-2013 : United Kingdom Independence Party (Förenade kungariket)
 • 26-02-2013 / 30-06-2014 : - (Förenade kungariket)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetkontrollutskottet
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Budgetutskottet
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetutskottet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontrollutskottet
 • 19-04-2012 / 23-05-2012 : Särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Utskottet för framställningar

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Budgetutskottet
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen
 • 08-03-2010 / 18-01-2012 : Utskottet för framställningar
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Utskottet för framställningar
 • 28-03-2012 / 18-04-2012 : Särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över en förbättring av unionens ekonomiska styrning och stabilitetsram, särskilt inom euroområdet  
- BUDG_AD(2010)448817 -  
-
BUDG 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Frågor till presidiet, talmanskonferensen och kvestorerna 
Ledamöterna kan lämna in frågor till talmannen som rör presidiets, talmanskonferensens eller kvestorernas utförande av sina respektive uppgifter. Artikel 32.2

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om främjande av social inkludering och bekämpande av all slags diskriminering på arbetsmarknaden  
- P7_DCL(2014)0009 - Bortfaller  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Ingiven : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal undertecknare : 75 - 17-04-2014
Skriftlig förklaring om kränkningar av äganderätten längs Costa Brava (Katalonien, Spanien) på grund av kustlagen  
- P7_DCL(2011)0009 - Bortfaller  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Marta ANDREASEN , Santiago FISAS AYXELÀ , Oriol JUNQUERAS I VIES  
Ingiven : 07-03-2011
Frist : 09-06-2011
Antal undertecknare : 202 - 09-06-2011

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen