Luís Paulo ALVES : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista (Portugal)

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för regional utveckling
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för regional utveckling

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar  
- REGI_AD(2013)510752 -  
-
REGI 
YTTRANDE över framtiden för sociala tjänster av allmänt intresse  
- REGI_AD(2011)458568 -  
-
REGI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över reformen av den gemensamma fiskeripolitiken – övergripande meddelande  
- REGI_AD(2012)483783 -  
-
REGI 
YTTRANDE över småskaligt och icke-industriellt fiske samt reformen av den gemensamma fiskeripolitiken  
- REGI_AD(2012)483782 -  
-
REGI 
YTTRANDE över den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell balans  
- REGI_AD(2011)460746 -  
-
REGI 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om ett nätverk för konkurrenskraft och innovation i EU:s yttersta randområden  
- P7_DCL(2011)0034 - Bortfaller  
Nuno TEIXEIRA , Luís Paulo ALVES , Elie HOARAU , Gabriel MATO , Maria do Céu PATRÃO NEVES  
Ingiven : 04-07-2011
Frist : 04-11-2011
Antal undertecknare : 88 - 27-10-2011

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen