Josefa ANDRÉS BAREA : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Fiskeriutskottet
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 12-01-2010 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för framställningar
 • 16-09-2009 / 15-11-2010 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 13-01-2010 / 18-01-2012 : Utskottet för internationell handel
 • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för internationell handel

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över hur Europeiska unionen kan bidra till att skapa en gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
YTTRANDE över den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension  
- INTA_AD(2012)478683 -  
-
INTA 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG om redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över utvecklingsaspekter av immaterialrätt när det gäller genetiska resurser: inverkan på fattigdomsminskningen i utvecklingsländer  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
YTTRANDE över Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingsarbete  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen