7-ми парламентарен мандат
Съвет на председателите на делегации
Делегации
6-ти парламентарен мандат
Съвет на председателите на делегации (6-и парламентарен мандат)
Делегации - Европа (6-и парламентарен мандат)
Делегации - страни извън Европа (6-и парламентарен мандат)
Разни
Търсене на документи
Бивши делегации
ЕС-Хърватия

Документи от пленарно заседаниеДокументи от пленарно заседание
Видео материали от пленарните дебатиВидео материали от пленарните дебати
ПредседателПредседател
Генерален секретариатГенерален секретариат
Очаквайте в комисиитеОчаквайте в комисиите
Think TankThink Tank

Разни 
D-HR

ЕС-Хърватия

Хърватия

Информацията е архивирана на 1 юли 2013 г. и не се актуализира.


Представяне и правомощия

На 29 октомври 2001 г. в Люксембург Европейската общност и нейните държави-членки сключиха Споразумение за стабилизиране и асоцииране (ССА) с Хърватия.

ССА представлява ангажимент на подписалите го държави след известен преходен период да приключат официалното асоцииране към ЕС. Процесът на стабилизация и асоцииране е главният принос на ЕС към политическото и икономическо възстановяване на страните от Западните Балкани, започнал през 1999 г. в края на конфликта в Косово и целящ тяхно евентуално бъдещо интегриране в ЕС.

Предвид влизането в сила на ССА (1 февруари 2005 г.), на 10 март 2004 г. и на 14 септември 2004 г. Европейският парламент реши да учреди делегация към съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия по повод встъпването в длъжност на Шестия Сабор. В член 9 от ССА се казва: "Политическият диалог на парламентарно ниво се води в рамката на парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ..."
Хърватия подаде официално молба за членство в Европейския съюз през февруари 2003 г. След положителното становище на Комисията и единодушното решение на Съвета по общи въпроси в Люксембург (3 октомври 2005 г.), през октомври 2005 г. започнаха преговорите с Хърватия за присъединяване.
Съвместният парламентарен комитет ЕС-Хърватия се състои от еднакъв брой членове на ЕП и на хърватския парламент (Сабор). Той заседава два пъти годишно, един път в Хърватия и един път в някое от работните места на Европейския парламент. В съответствие с настоящата практика, на заседанията на съвместния парламентарен комитет биват поканени да направят изявления представители на хърватското правителство, на ротационното председателство на ЕС и на Комисията.

Sections
Членове
Twin delegation
General documents