Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Import of durum wheat treated with glyphosate

Question for written answer P-002726/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

12-09-2019 P-002726/2019

  Combating smart-tachograph fraud

Question for written answer P-002717/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

11-09-2019 P-002717/2019

  Further question to reply to question E-002294/2019 concerning a carbon border tax

Question for written answer P-002713/2019
to the Commission
Rule 138
Jörg Meuthen (ID)

11-09-2019 P-002713/2019

  Continued operations in the Turów lignite mine

Question for written answer P-002703/2019
to the Commission
Rule 138
Stanislav Polčák (PPE)

10-09-2019 P-002703/2019

Положението, свързано с горите в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор O-000027/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Herbert Dorfmann, Peter Liese
от името на групата PPE

09-09-2019 O-000027/2019

Патентоспособност на растенията и основните биологични процеси

Въпрос с искане за устен отговор O-000026/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Norbert Lins
от името на Комисия по земеделие и развитие на селските райони

09-09-2019 O-000026/2019

Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

Въпрос с искане за устен отговор O-000025/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Juan Fernando López Aguilar
от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

09-09-2019 O-000025/2019

Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

Въпрос с искане за устен отговор O-000024/2019
Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Juan Fernando López Aguilar
от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

09-09-2019 O-000024/2019

  Problems with driving schools applying VAT

Question for written answer P-002676/2019
to the Commission
Rule 138
Carlo Fidanza (ECR)

06-09-2019 P-002676/2019

  Operation Sophia

Question for written answer P-002656/2019
to the Commission
Rule 138
Miriam Dalli (S&D)

05-09-2019 P-002656/2019

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)