Положението, свързано с горите в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор O-000027/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Herbert Dorfmann, Peter Liese
от името на групата PPE

09-09-2019 O-000027/2019

Патентоспособност на растенията и основните биологични процеси

Въпрос с искане за устен отговор O-000026/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Norbert Lins
от името на Комисия по земеделие и развитие на селските райони

09-09-2019 O-000026/2019

Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

Въпрос с искане за устен отговор O-000025/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Juan Fernando López Aguilar
от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

09-09-2019 O-000025/2019

Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

Въпрос с искане за устен отговор O-000024/2019
Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Juan Fernando López Aguilar
от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

09-09-2019 O-000024/2019

Обратна връзка

Въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания

Въпроси може да се внасят от комисия, политическа група или най-малко 5% от всички членове на Парламента (38), като те могат да бъдат задавани на Съвета, на Комисията или на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Председателският съвет решава дали да включи въпросите в проекта на дневен ред на дадено заседание и в какъв ред.

Разпоредбите на член 123, параграфи от 2 до 5 относно внасянето и гласуването на предложенията за резолюции се прилагат mutatis mutandis.