Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Import of durum wheat treated with glyphosate

Question for written answer P-002726/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

12-09-2019 P-002726/2019

  Combating smart-tachograph fraud

Question for written answer P-002717/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

11-09-2019 P-002717/2019

  Further question to reply to question E-002294/2019 concerning a carbon border tax

Question for written answer P-002713/2019
to the Commission
Rule 138
Jörg Meuthen (ID)

11-09-2019 P-002713/2019

  Continued operations in the Turów lignite mine

Question for written answer P-002703/2019
to the Commission
Rule 138
Stanislav Polčák (PPE)

10-09-2019 P-002703/2019

  Problems with driving schools applying VAT

Question for written answer P-002676/2019
to the Commission
Rule 138
Carlo Fidanza (ECR)

06-09-2019 P-002676/2019

  Operation Sophia

Question for written answer P-002656/2019
to the Commission
Rule 138
Miriam Dalli (S&D)

05-09-2019 P-002656/2019

  Inconsistency between the share of energy from renewable sources in gross final energy consumption for 2005 published in Directive (EU)2018/2001 and that published by Eurostat

Question for written answer P-002650/2019
to the Commission
Rule 138
Tonino Picula (S&D)

05-09-2019 P-002650/2019

Имплементиране на Директивата за мрежова и информационна сигурност

Въпрос с искане за писмен отговор P-002649/2019
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Ivo Hristov (S&D)

05-09-2019 P-002649/2019

  VP/HR - Cuban civil society and Sakharov Prize

Question for written answer P-002637/2019
to the Commission
Rule 138
Leopoldo López Gil (PPE)

04-09-2019 P-002637/2019

  Google secretly feeding personal data to advertisers - GDPR compliance and the ongoing AdSense antitrust case

Question for written answer P-002634/2019
to the Commission
Rule 138
Carmen Avram (S&D)

04-09-2019 P-002634/2019

Обратна връзка

Въпроси с искане за писмен отговор

  • Въпросите с искане за писмен отговор могат да се отправят от всеки член на ЕП и всяка политическа група или парламентарна комисия до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.
  • На въпрос, който не е от първостепенна важност, трябва да се даде отговор в срок от шест седмици, след като съответната институция бъде уведомена за него.
  • Крайният срок за даване на отговор на въпросите от първостепенна важност е три седмици от уведомяването на съответната институция. Всеки член на ЕП и всяка политическа група или комисия могат всеки месец да определят един от своите въпроси като „въпрос от първостепенна важност“.