Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Humanitarian catastrophe in Vučjak

Question for written answer P-003348/2019
to the Commission
Rule 138
Bettina Vollath (S&D)

17-10-2019 P-003348/2019

  Unfair competition by Turkey vis-à-vis the EU

Question for written answer P-003347/2019
to the Commission
Rule 138
Massimiliano Salini (PPE), Antonio Tajani (PPE)

17-10-2019 P-003347/2019

  Impact of lobster fishing on right whales

Question for written answer P-003346/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Bearder (Renew)

17-10-2019 P-003346/2019

  Possible renewal of cooperation between the Commission and Euronews

Question for written answer P-003345/2019
to the Commission
Rule 138
Petra Kammerevert (S&D), Sabine Verheyen (PPE), Monika Hohlmeier (PPE), Lara Wolters (S&D), Hannes Heide (S&D)

17-10-2019 P-003345/2019

  Transposition of Directive 91/676/EEC in the EU

Question for written answer P-003343/2019
to the Commission
Rule 138
Marlene Mortler (PPE), Norbert Lins (PPE)

16-10-2019 P-003343/2019

  Uniform application of rules governing A1 certificates

Question for written answer P-003332/2019
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken (S&D)

16-10-2019 P-003332/2019

  Information concernng the Key concepts document on the period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species

Question for written answer P-003331/2019
to the Commission
Rule 138
Carlo Fidanza (ECR)

16-10-2019 P-003331/2019

  Hearing of 16 September 2019 as part of the rule of law procedure against Hungary under Article 7(1) TEU

Question for written answer P-003317/2019
to the Council
Rule 138
Anna Júlia Donáth (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Ska Keller (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Fabienne Keller (Renew), Irina Von Wiese (Renew), Dragoş Tudorache (Renew), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Michal Šimečka (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Moritz Körner (Renew)

15-10-2019 P-003317/2019

Συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων για έρευνα και εξορύξεις υδρογονανθράκων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-003292/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Petros Kokkalis (GUE/NGL)

15-10-2019 P-003292/2019

  Possible breach of competition rules

Question for written answer P-003291/2019
to the Commission
Rule 138
Pernille Weiss (PPE)

15-10-2019 P-003291/2019

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)