ZIŅOJUMS par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2018. gadā

18-11-2019 A9-0032/2019 2019/2134(INI)
PETI

Peter JAHR

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.