De nieuwe alomvattende EU-strategie voor Afrika

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000007/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Tomas Tobé
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

23-01-2020 O-000007/2020

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000006/2020
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Evelyn Regner
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

22-01-2020 O-000006/2020

Geactualiseerde strategie voor de bio-economie - een duurzame bio-economie voor Europa

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000005/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Norbert Lins
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

20-01-2020 O-000005/2020

EU-strategie voor mobiliteit en vervoer: noodzakelijke maatregelen voor 2030 en later

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000004/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
namens de PPE-Fractie

09-01-2020 O-000004/2020

Kleine en middelgrote ondernemingen, en betere regelgeving

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000003/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
namens de PPE-Fractie

09-01-2020 O-000003/2020

Illegale 3D-geprinte voorwerpen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000002/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Lucy Nethsingha
namens de Commissie juridische zaken

06-01-2020 O-000002/2020

Watercrisis in Bulgarije

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000001/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000048/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Irene Tinagli
namens de Commissie economische en monetaire zaken

12-12-2019 O-000048/2019

Universele lader voor mobiele radioapparatuur

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000047/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho
namens de PPE-Fractie

10-12-2019 O-000047/2019

EU-strategie inzake handicaps na 2020

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000046/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
namens de PPE-Fractie

10-12-2019 O-000046/2019

Contact

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat

Vragen kunnen door een commissie, een fractie of ten minste vijf procent van de leden van het Parlement (38) worden voorgelegd aan de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda worden ingeschreven

Artikel 132, leden 2 tot en met 5, betreffende de indiening van en stemming over ontwerpresoluties, is van overeenkomstige toepassing.