Dobré životné podmienky zvierat a nový ekologický dohovor

Otázka na ústne zodpovedanie O-000016/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

10-02-2020 O-000016/2020

25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD25) – samit v Nairobi

Otázka na ústne zodpovedanie O-000015/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Evelyn Regner
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Tomas Tobé
v mene Výboru pre rozvoj

07-02-2020 O-000015/2020

25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD25) – samit v Nairobi

Otázka na ústne zodpovedanie O-000014/2020
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Evelyn Regner
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Tomas Tobé
v mene Výboru pre rozvoj

07-02-2020 O-000014/2020

Stratégia Z farmy na stôl – kľúčová úloha poľnohospodárov a vidieckych oblastí

Otázka na ústne zodpovedanie O-000013/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Norbert Lins
v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

03-02-2020 O-000013/2020

Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

Otázka na ústne zodpovedanie O-000012/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Cristian-Silviu Buşoi
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

30-01-2020 O-000012/2020

Ochrana vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľa pred negatívnymi dôsledkami nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami

Otázka na ústne zodpovedanie O-000011/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

24-01-2020 O-000011/2020

Ochrana vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľa pred negatívnymi dôsledkami nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami

Otázka na ústne zodpovedanie O-000010/2020
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

24-01-2020 O-000010/2020

Význam mestskej a zelenej infraštruktúry – Európsky rok zelenších miest 2022

Otázka na ústne zodpovedanie O-000009/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

23-01-2020 O-000009/2020

Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľného pohybu tovaru a služieb

Otázka na ústne zodpovedanie O-000008/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Petra De Sutter
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

23-01-2020 O-000008/2020

Nová komplexná stratégia EÚ pre Afriku

Otázka na ústne zodpovedanie O-000007/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Tomas Tobé
v mene Výboru pre rozvoj

23-01-2020 O-000007/2020

Kontakt

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou

Otázku môže Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku položiť výbor, politická skupina alebo najmenej 5 % všetkých poslancov Parlamentu (36). Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu schôdze.

Primerane sa uplatní článok 132 ods. 2 až 5 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich.