Pondelok, 16. decembra 2019 - Štvrtok, 19. decembra 2019

Štrasburg

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

SPRÁVA o činnosti európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2018

18-11-2019 A9-0032/2019 2019/2134(INI)
PETI

Peter JAHR

Vyhľadávanie

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam pozmeňujúcich návrhov k správam

Správy

Správy prijímajú parlamentné výbory na návrh spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko menovaného gestorským výborom.
Návrhy uznesení, ktoré správy obsahujú, sa prerokujú počas plenárnej schôdze a v prípade ich prijatia budú uvedené v prijatých textoch.