Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Humanitarian catastrophe in Vučjak

Question for written answer P-003348/2019
to the Commission
Rule 138
Bettina Vollath (S&D)

17-10-2019 P-003348/2019

  Unfair competition by Turkey vis-à-vis the EU

Question for written answer P-003347/2019
to the Commission
Rule 138
Massimiliano Salini (PPE), Antonio Tajani (PPE)

17-10-2019 P-003347/2019

  Impact of lobster fishing on right whales

Question for written answer P-003346/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Bearder (Renew)

17-10-2019 P-003346/2019

  Possible renewal of cooperation between the Commission and Euronews

Question for written answer P-003345/2019
to the Commission
Rule 138
Petra Kammerevert (S&D), Sabine Verheyen (PPE), Monika Hohlmeier (PPE), Lara Wolters (S&D), Hannes Heide (S&D)

17-10-2019 P-003345/2019

  Transposition of Directive 91/676/EEC in the EU

Question for written answer P-003343/2019
to the Commission
Rule 138
Marlene Mortler (PPE), Norbert Lins (PPE)

16-10-2019 P-003343/2019

  Uniform application of rules governing A1 certificates

Question for written answer P-003332/2019
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken (S&D)

16-10-2019 P-003332/2019

  Information concernng the Key concepts document on the period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species

Question for written answer P-003331/2019
to the Commission
Rule 138
Carlo Fidanza (ECR)

16-10-2019 P-003331/2019

  Hearing of 16 September 2019 as part of the rule of law procedure against Hungary under Article 7(1) TEU

Question for written answer P-003317/2019
to the Council
Rule 138
Anna Júlia Donáth (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Ska Keller (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Fabienne Keller (Renew), Irina Von Wiese (Renew), Dragoş Tudorache (Renew), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Michal Šimečka (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Moritz Körner (Renew)

15-10-2019 P-003317/2019

  Concession contracts for exploration and extraction rights for hydrocarbons

Question for written answer P-003292/2019
to the Commission
Rule 138
Petros Kokkalis (GUE/NGL)

15-10-2019 P-003292/2019

  Possible breach of competition rules

Question for written answer P-003291/2019
to the Commission
Rule 138
Pernille Weiss (PPE)

15-10-2019 P-003291/2019

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)