Свободно движение на капитали

01-02-2018

Свободното движение на капитали е една от четирите основни свободи на единния пазар на ЕС. То е не само най-новата, но също така и най-широко приложимата поради уникалното си измерение, свързано с трети държави. Либерализирането на капиталовите потоци се осъществи постепенно. От влизането в сила на Договора от Маастрихт (1992 г.) насам бяха премахнати всички ограничения по отношение на движението на капитали и плащанията както между държавите – членки на ЕС, така и между държавите членки и трети държави. Принципът е пряко приложим, т.е. не изисква приемането на допълнително законодателство на равнището на ЕС или на равнище държави членки.

Свободното движение на капитали е една от четирите основни свободи на единния пазар на ЕС. То е не само най-новата, но също така и най-широко приложимата поради уникалното си измерение, свързано с трети държави. Либерализирането на капиталовите потоци се осъществи постепенно. От влизането в сила на Договора от Маастрихт (1992 г.) насам бяха премахнати всички ограничения по отношение на движението на капитали и плащанията както между държавите – членки на ЕС, така и между държавите членки и трети държави. Принципът е пряко приложим, т.е. не изисква приемането на допълнително законодателство на равнището на ЕС или на равнище държави членки.