Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

01-02-2018

Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Δεν αποτελεί μόνο την πιο πρόσφατη από αυτές, αλλά και την ευρύτερη, λόγω της ιδιαιτερότητάς της ότι αφορά και τρίτες χώρες. Η ελευθέρωση των ροών κεφαλαίων εξελίχθηκε σταδιακά. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1994), καταργήθηκαν οι περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων και στις πληρωμές, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Η αρχή αυτή έχει άμεση εφαρμογή, δηλαδή δεν απαιτεί περαιτέρω νομοθεσία ούτε σε επίπεδο ΕΕ ούτε σε επίπεδο κρατών μελών.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Δεν αποτελεί μόνο την πιο πρόσφατη από αυτές, αλλά και την ευρύτερη, λόγω της ιδιαιτερότητάς της ότι αφορά και τρίτες χώρες. Η ελευθέρωση των ροών κεφαλαίων εξελίχθηκε σταδιακά. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1994), καταργήθηκαν οι περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων και στις πληρωμές, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Η αρχή αυτή έχει άμεση εφαρμογή, δηλαδή δεν απαιτεί περαιτέρω νομοθεσία ούτε σε επίπεδο ΕΕ ούτε σε επίπεδο κρατών μελών.