Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

01-02-2018

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί ένα σημαντικό μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, το οποίο επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες που διαμένουν στο ένα τέταρτο των κρατών μελών να καλέσουν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομικής πράξης για την εφαρμογή των Συνθηκών της ΕΕ. Από την έναρξη εφαρμογής κανονισμού του 2011 που ορίζει λεπτομερείς διαδικασίες σχετικά με την ΕΠΠ, τέσσερις πρωτοβουλίες έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην Επιτροπή. Από τον Ιανουάριο του 2020 ισχύουν νέοι κανόνες που καθιστούν την ΕΠΠ πιο προσιτή.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί ένα σημαντικό μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, το οποίο επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες που διαμένουν στο ένα τέταρτο των κρατών μελών να καλέσουν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομικής πράξης για την εφαρμογή των Συνθηκών της ΕΕ. Από την έναρξη εφαρμογής κανονισμού του 2011 που ορίζει λεπτομερείς διαδικασίες σχετικά με την ΕΠΠ, τέσσερις πρωτοβουλίες έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην Επιτροπή. Από τον Ιανουάριο του 2020 ισχύουν νέοι κανόνες που καθιστούν την ΕΠΠ πιο προσιτή.