Konkurentsipoliitika

01-02-2018

Siseturul reguleeritakse konkurentsi Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artiklitega 101–109. Nende sätete kohaselt on konkurentsi piiravad kokkulepped ettevõtete vahel keelatud. Turgu valitsevatel ettevõtetel on keelatud oma positsiooni kuritarvitada ja nii liikmesriikide vahelist kaubandust piirata. Ettevõtete koondumist ja ülevõtmist, juhul kui need on olulised kogu liidu jaoks, kontrollib Euroopa Komisjon ja need võidakse teatavatel juhtudel keelata. Konkurentsi moonutava riigiabi andmine teatavatele ettevõtetele või toodetele on keelatud, kuigi mõnel juhul võib see siiski lubatud olla. Konkurentsieeskirjad kehtivad ka riigi osalusega äriühingute, avalike teenuste ja üldhuviteenuste suhtes. Kui nendele erilistele teenustele seatud eesmärkide täitmine ohtu satub, võib konkurentsieeskirjade kehtivuse peatada.

Siseturul reguleeritakse konkurentsi Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artiklitega 101–109. Nende sätete kohaselt on konkurentsi piiravad kokkulepped ettevõtete vahel keelatud. Turgu valitsevatel ettevõtetel on keelatud oma positsiooni kuritarvitada ja nii liikmesriikide vahelist kaubandust piirata. Ettevõtete koondumist ja ülevõtmist, juhul kui need on olulised kogu liidu jaoks, kontrollib Euroopa Komisjon ja need võidakse teatavatel juhtudel keelata. Konkurentsi moonutava riigiabi andmine teatavatele ettevõtetele või toodetele on keelatud, kuigi mõnel juhul võib see siiski lubatud olla. Konkurentsieeskirjad kehtivad ka riigi osalusega äriühingute, avalike teenuste ja üldhuviteenuste suhtes. Kui nendele erilistele teenustele seatud eesmärkide täitmine ohtu satub, võib konkurentsieeskirjade kehtivuse peatada.