Výro?ná správa

V súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001: „Každý orgán každoročne uverejní správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie počet prípadov, keď orgán odmietol poskytnúť prístup k dokumentom, dôvody tohto odmietnutia a počet citlivých dokumentov neuvedených v registri.“