Právny rámec

V nariadení (ES) č. 1049/2001 sa vymedzujú adresáti a rozsah práva na prístup k dokumentom (článok 2), stanovujú sa výnimky upravujúce právo na prístup k dokumentom (článok 4) a uvádza sa, ako podať žiadosť o prístup k dokumentom (článok 6). Stanovujú sa aj pravidlá spracovania žiadostí inštitúciami.

V súlade s článkom 15 ods. 3 ZFEÚ upravuje článok 122 rokovacieho poriadku Parlamentu prístup verejnosti k jeho dokumentom.

Rozhodnutím Predsedníctva z 28. novembra 2001 sa stanovili vnútorné pravidlá, ktorými sa zabezpečuje vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 Európskym parlamentom. Stanovuje sa v ňom zodpovednosť za sledovanie zaznamenávania dokumentov vo verejnom registri a spracovanie žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom inštitúcie.

Ďalšie informácie: