Gå till huvudmeny (tryck ”Enter”)
Gå till innehållet på sidan (tryck ”Enter”)
Gå direkt till listan över andra webbplatser Gå till listan över andra webbplatser (tryck ”Enter”)

Välkommen

 
Letar du efter en handling från Europaparlamentet?
 
  • Enligt artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har EU-medborgare och personer som är bosatta i EU rätt till tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. I förordning (EG) 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar från dessa tre institutioner anges allmänna principer och gränser för denna rätt.
  • För att underlätta för allmänheten att utöva sin rätt, föreskrivs det i förordningen att alla tre institutioner ska ställa ett register över handlingar till förfogande online.
  • Europaparlamentets offentliga register över handlingar innehåller i synnerhet lagstiftningshandlingar som har utarbetats eller tagits emot under arbetet med att anta rättsakter som är bindande i eller för medlemsstaterna. Där så är möjligt ges också direkt tillgång till andra typer av handlingar. När direkt tillgång inte ges via det offentliga registret kan allmänheten skriftligen beställa handlingen på något av EU:s officiella språk.
 
Senaste nytt