Осигуряване на достъп до правосъдие 

Спазването на основните права в ЕС трябва да бъде ефективно. Това означава, че когато правата на даден човек са били нарушени, той или тя има право на ефективни правни средства за защита пред съд.

Правото на ефективна правна защита е залегнало в член 47 от Хартата . Там се гарантира, че в случай на нарушение на правата, гарантирани от правото на ЕС, хората могат да се обърнат към съда, за да изискат правата им да се спазват.

Хартата на основните права на Европейския съюз установява също така, че във всички съдебни производства във връзка с правото на ЕС, всяко лице има право на справедлив съдебен процес: „Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон, както и възможността да бъде съветван, защитаван и представляван“.

Европейският парламент способства за развитието на правата на лицата, които са заподозрени или обвиняеми по наказателно производство, така че те да имат еднакви минимални процесуални гаранции във всички държави членки.

В правото на ЕС се обръща специално внимание на специфични групи жертви, като например деца, жертви на трафик на хора и жертви на тероризма.