Насърчаване на равни възможности 

illustration human rights 

Всички са равни пред закона

Член 21 от Хартата на основните права  забранява всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Забраната за дискриминация  и защитата на основните права са важни елементи на правния ред на ЕС. Въпреки това в Съюза продължава да съществува дискриминация срещу определени групи.

Европейският парламент е ангажиран в пълна степен с решаването на този проблем и с насърчаването на равенството в законодателството и политиките на ЕС.

Равенство между жените и мъжете

Равенството между жените и мъжете  е основна ценност на Европейския съюз.

Европейският парламент изпълнява съществена роля в подкрепата на равенството между жените и мъжете и равните възможности, най-вече чрез дейността на своята комисия по правата на жените и равенството между половете , както и като насърчава интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на комисиите и делегациите.

Права на хората с увреждания

Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността.

Съюзът е страна по Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания  и има важна роля в насърчаването, защитата и наблюдението на прилагането ѝ.

Борба срещу расизма и ксенофобията

Европейският парламент е поел сериозен ангажимент за борба срещу расизма и ксенофобията.

Той отправи призив Съюза и държавите членки да предприемат действия за предотвратяване на расизма и ксенофобията и борба с тях чрез образование и насърчаване на култура на уважение и толерантност.

Права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица

Европейският парламент нееднократно е призовавал за всеобхватна многогодишна политика за защита на основните права на ЛГБТИ лица . Комисията публикува списък с действия  за постигане на напредък по отношение на равнопоставеността на ЛГБТИ в целия Съюз.