Подкрепа за правата на гражданите 

Всеки човек, който е гражданин на една от държавите – членки на ЕС, автоматично е европейски гражданин.

illustration human rights 

Гражданството на ЕС поражда някои права . Тези права са изброени в членове 18 – 25 от Договора за функционирането на Европейския съюз .

Европейските граждани имат право:

да получават помощ от посолството или консулството на друга държава — членка на ЕС, когато са извън ЕС и тяхната държава няма посолство или консулство.  В тези случаи консулството или посолството следва да третират всички граждани на ЕС по начина, по който третират собствените си граждани.

Право на петиции

Европейските граждани също така имат право да отправят петиция  до Европейския парламент.

Петициите трябва да се отнасят до въпроси, които засягат пряко гражданите и попадат в сферата на дейност на Съюза. Петициите могат да бъдат подавани  индивидуално или чрез сдружаване с други лица.

Това право е залегнало в Хартата на основните права на Европейския съюз  (член 44) .

Всъщност, гражданите на ЕС не са единствените, които се ползват от това право: всеки, който живее в ЕС, може да подаде петиция до Европейския парламент.

Комисията по петиции  на Европейския парламент получава и разглежда тези петиции.

Правото да се подават жалби относно лошо управление

Европейските граждани имат право да поискат от Европейския омбудсман  да проучи случаи на лошо управление в дейността на институциите, органите, службите или агенциите на ЕС.

И в този случай гражданите на ЕС не са единствените, които се ползват от това право: всеки, който живее в ЕС, може да поиска от омбудсмана да разгледа конкретен случай.

Европейска гражданска инициатива

Европейските граждани могат също така да участват в Европейска гражданска инициатива .

Тази инициатива е въведена с Договора от Лисабон  и чрез нея един милион граждани от поне една четвърт от държавите членки на ЕС могат да поискат от Европейската комисия да направи предложение за законодателство на ЕС. Комисията проверява дали предложението е свързано с тема, по която тя има правомощие да работи.