Многоезичието в Европейския парламент 

В Европейския парламент всички официални езици са еднакво важни: всички парламентарни документи се публикуват на всички официални езици на Европейския съюз (ЕС) и всички членове на Европейския парламент имат правото да говорят на официален език по свой избор. Това гарантира също така, че всеки може да следи и да се запознае с работата на Парламента.

Европейският съюз винаги е разглеждал съществуващото в него многообразие от култури и езици като ценност. Дълбоко заложено в европейските договори, многоезичието представлява отражение на това културно и езиково многообразие. Благодарение на него също така европейските институции са по-достъпни и прозрачни за всички граждани на Съюза, което от съществено значение за успеха на демократичната система на ЕС.

Това, което отличава Европейския парламент от останалите институции на ЕС, е неговото задължение да осигури възможно най-голяма степен на многоезичие. Всеки европейски гражданин има правото да се кандидатира на изборите за Европейски парламент. Би било неразумно да се изисква от членовете на ЕП да владеят съвършено един от най-често използваните езици, като френски или английски. Правото на всеки член на ЕП да чете и изготвя парламентарни документи, да следи дебатите и да говори на своя език се признава изрично в Правилника за дейността на Парламента.

Всички граждани на ЕС трябва да имат възможността да четат законодателството, което ги засяга, на езика на своята страна. Като съзаконодател Европейският съюз има също така задължението да гарантира, че лингвистичното качество на всички закони, които той приема, е безупречно на всички официални езици.

Съгласно европейското законодателство европейците имат право да следят работата на Парламента, да отправят въпроси и да получават отговори на своя собствен език.

Езици, използвани в Европейския парламент

Колко дълъг е пътят, изминат от края на 50-те години на миналия век, когато в институциите на Европейските общности се говореха само четири езика! Днес в Европейския парламент се използват цели 24 официални езика, което представлява огромно езиково предизвикателство.

При всяко присъединяване към ЕС на нови държави членки те добавят поредните официални езици.

Официален език на ЕС от …

 • Италиански, немски, нидерландски, френски - от 1958 г.
 • Английски, датски - от 1973 г.
 • Гръцки - от 1981 г.
 • Испански, португалски - от 1986 г.
 • Фински, шведски - от 1995 г.
 • Естонски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки, словенски, унгарски, чешки - от 2004 г.
 • Български, ирландски, румънски - от 2007 г.
 • Хърватски - от 2013 г.

Официалните езици на ЕС се определят с регламент, който се изменя след всяко присъединяване, за да бъдат добавени новите официални езици. Всички официални езици имат равен статут.

При 24 официални езика съществуват общо 552 възможни комбинации, тъй като от всеки език може да бъде направен превод на 23 други езика. За да се справи с това предизвикателство, Европейският парламент е създал високо ефективни служби за устен и писмен превод и юридическа проверка на текстовете. Установени са много строги правила, за да се гарантира гладката работа на тези служби при поддържане на разходите в разумен размер.

Преводът

За да изготви различните езикови версии на своите писмени документи и за да кореспондира с гражданите на ЕС на всички официални езици, Европейският парламент поддържа вътрешна служба за преводи, която е в състояние да изпълнява изискванията за качество и да работи в рамките на кратките срокове, налагани от парламентарните процедури.

Преводачите на Парламента работят основно по законодателството на ЕС, което се обсъжда, гласува, приема или отхвърля в парламентарните комисии и на пленарни заседания. Съгласно Договора от Лисабон текстовете, приети от Парламента след постигане на споразумение със Съвета на първо четене, стават законодателство и така преводът е повече или по-малко последният етап от процеса, което означава допълнителна и много сериозна отговорност.

Преводачите работят също така по много разнообразни други текстове, като:

 • резолюции на ЕП по актуални въпроси, относно нарушения на правата на човека и принципите на правовата държава навсякъде по света;
 • приемане на годишния бюджет на ЕС и процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;
 • парламентарни въпроси;
 • документи на други политически органи, като съвместните парламентарни асамблеи, състоящи се от членове на Европейския парламент и членове на националните парламенти или изборни представители на държави, които не са членки на ЕС;
 • решения на Европейския омбудсман;
 • информация за гражданите и за държавите членки;
 • информация за гражданите и за държавите членки;

Устен превод

Основната задача на устните преводачи на Европейския парламент е да предадат в устна форма, вярно и в реално време, речите на членовете на ЕП на всички официални езици. Услуги за устен превод биват осигурени за всички многоезични заседания, организирани от официалните органи на институцията.

В генералната дирекция за логистика и устни преводи за конференции на Европейския парламент работят около 270 щатни преводачи, като дирекцията има на разположение и резерв от около 1500 външни акредитирани устни преводачи, към които тя редовно се обръща, за да покрие нуждите си.

Eзиково многообразие – Законодателни актове

Приеманите от Европейския парламент законодателни актове засягат над 500 милиона граждани от 28 страни с 24 официални езика: те трябва да бъдат напълно еднакви и недвусмислени на всички езици. Проверката на езиковото и правно качество на текстовете е задължение на юрист-лингвистите на Парламента.

Юрист-лингвистите на Парламента осигуряват възможно най-високото качество на законодателните текстове на всички езици на ЕС в течение на цялата законодателна процедура. За да се гарантира, че политическата воля на Парламента е изразена чрез висококачествени законодателни текстове, юрист-лингвистите участват на всички етапи на законодателната процедура.

Тази дейност се осъществява от екип от 75 юрист-лингвисти, които по-специално:

 • pпредоставят на членовете на ЕП и секретариатите на комисиите редакторски и процедурни съвети от първоначалния етап на изготвяне на текстовете до окончателното им приемане в пленарно заседание;
 • подготвят, и впоследствие публикуват, законодателните текстове, подлежащи на приемане от Парламента на етап комисия и пленарно заседание, като осигуряват възможно най-високото качество на всички езикови версии на измененията към докладите и гладкото протичане на процедурата;
 • отговарят за техническата подготовка на измененията, внесени за разглеждане в пленарно заседание, както и за публикуването на всички приети текстове в деня на тяхното гласуване в пленарно заседание;
 • финализират законодателните актове съвместно с юрист-лингвистите на Съвета.